Disclaimer & Privacy

Deze website is eigendom van Welec NV.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:

Welec NV
Ambachtenstraat 4
2260 Westerlo
Telefoon: +32 14 53 89 40
Email: info@welec.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0443.800.734

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Welec of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Welec levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Welec de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Welec geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Welec kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Welec verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Turnhout bevoegd.

Privacybeleid

 1. Welec hecht belang aan uw privacy. In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’) evenals de Belgische wet van 30 juli 2018, delen wij het volgende mee.
   
 2. Toepassingsgebied: Deze privacyverklaring beschrijft in welke omstandigheden wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website raadpleegt, contact met ons heeft, met ons samenwerkt of bij ons solliciteert, en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Indien u gebruik maakt van onze website of indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring occasioneel wijzigen. Wij zullen elke wijziging die wordt aangebracht aan dit document op onze website publiceren of u op een andere wijze bekendmaken zodat u altijd weet welke informatie wij verwerken.
   
 3. Verantwoordelijke voor verwerking: De verantwoordelijke voor de verwerking is, naargelang de onderneming waarmee u een overeenkomst hebt afgesloten, waarmee u contact hebt of waarbij u solliciteert:
  • Welec, Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Ambachtenstraat 4, B-2260 Westerlo, BTW BE0443.800.734, RPR Turnhout, vertegenwoordigd door haar bestuurders Jef Eyckmans en JEJA NV vertegenwoordigd door Jan Eyckmans. U kunt ons bereiken via info@welec.be.

   

 4. Welke persoonsgegevens: De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn de volgende:
  • Identificatiegegevens en contactgegevens: uw naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, ondernemingsnummer;
  • Financiële gegevens: facturatiegegevens, bankrekeningnummer, opvolging van betalingen;
  • Gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren, zoals uw professionele activiteit of de planning;
  • Correspondentie;
  • Gegevens betreffende de opname van beelden (vanop ons bovenstaand adres);
  • Gebruikersgegevens van onze website: uw IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht;
  • Ingeval van sollicitatie (in aanvulling op hetgeen hierboven vermeld wordt): uw geboortedatum, gezondheidsgegevens die noodzakelijk zijn voor de functie waarvoor uw solliciteert (bijvoorbeeld kleurenblindheid, hoogtevrees enz…), gegevens omtrent opleiding en beroepservaring, foto. Ingeval u solliciteert voor werkzaamheden die vergunningsplichtig zijn onder de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017: gerechtelijke gegevens (uittreksel uit het strafregister).

   

 5. Doeleinden: wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.
  • Om u informatie te verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen of die van uw onderneming;
  • Om een zakelijke relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven, inclusief de hierbij horende administratieve verplichtingen;
  • Om uw klantentevredenheid na te gaan of een leveranciersevaluatie uit te voeren;
  • Om aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen;
  • Om aan onze verplichtingen te voldoen die worden opgelegd vanuit kwaliteits – en / of veiligheidsnormen (inclusief audits);
  • In het kader van een sollicitatie, met het oog op het afsluiten van een arbeids - , stage – of studentenovereenkomst of het aanleggen van een werfreserve;
  • Bij bezoek aan onze website, om het gebruik van onze website te optimaliseren.

   

 6. Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en, in voorkomend geval, in functie van onze contractuele relatie. Er bestaan uitzonderingen op dit principe in de volgende gevallen: a) als er een wettelijke bewaartermijn is; b) om een eventuele verjaringstermijn te respecteren; c) om onze of uw rechten te laten verdedigen en te doen gelden in geval van een betwisting of geschil, voor zolang dit niet is beslecht. De camerabeelden worden maximum 1 maand bewaard tenzij hierop feiten, zaken of personen te zien zijn die onder de wettelijke voorwaarden een bijdrage kunnen leveren aan een onderzoek. In dat geval kunnen zij bewaard worden zo lang als nodig is voor het onderzoek De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van uw sollicitatie zullen wij normaal gesproken twaalf maanden na beëindiging van de desbetreffende sollicitatieprocedure wissen indien u niet wordt aangeworven, tenzij andere wettelijke regelingen een langere of kortere opslag voorschrijven.
   
 7. Rechtsgrond: Wij kunnen uw gegevens verwerken in het kader van een (pre)contractuele relatie. In dat geval vormt de overeenkomst de basis voor de verwerking van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens stelt ons in dat geval in staat om de uitvoering van de in de overeenkomst vermelde diensten te waarborgen, net als het algemeen beheer van de klanten, leveranciers en partners, met inbegrip van de boekhouding, het beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of de overdracht van schulden, en de bescherming van onze rechten. Wij beroepen ons op het gerechtvaardigd belang in de volgende gevallen: a) om u promoties aan te bieden die verband houden met gelijkaardige producten of diensten die u heeft gebruikt, b) om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en die van onze sector. Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming als u zich inschrijft op onze website als sollicitant, als u ons een vraag om informatie stuurt, of als u onze lokalen betreedt waar een pictogram camerabewaking aangeeft. Ten slotte kan de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoord worden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In dit verband zijn wij onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die ons dwingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en door te geven aan de boekhoudkundige en fiscale administratie.
   
 8. Ontvangers: Wij kunnen uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In het kader van het sollicitatieproces worden uw gegevens door de personeelsafdeling en andere personen met een gerechtvaardigd belang, in het bijzonder door het leidinggevend personeel dat betrokken is bij het sollicitatieproces, gebruikt om na te gaan of uw profiel bij de vacature past. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt. Persoonsgegevens kunnen mogelijks worden doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten. De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. De vaste categorieën verwerkers waar wij beroep op doen zijn onze vaste IT en telecom providers (zoals Combell en Telenet), Microsoft, boekhouder, verzekeringsmakelaars en verzekeringsmaatschappijen, en consultants.
   
 9. Cookies: Onze website gebruikt cookies. Hiervoor wordt verwezen naar onze cookieverklaring.
   
 10. Hyperlinks: Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.
   
 11. Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
   
 12. Rechten van de betrokkene: Iedereen heeft volgens bepaalde voorwaarden van de AVG de volgende rechten:
  1. inzage van en rechtzetting van persoonsgegevens;
  2. verwijdering van de persoonsgegevens in de door de wet vermelde gevallen;
  3. in geval van betwisting betreffende de verwerking van persoonsgegevens, de beperking van de verwerking van die persoonsgegevens totdat de betwisting is opgelost;
  4. de overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
  5. te allen tijde en zonder motivering, verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of geautomatiseerde individuele besluitvorming. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Indien u gebruik wil maken van deze rechten wordt u verzocht een e-mail te sturen naar het adres info@welec.be, of per post naar Ambachtenstraat 4, B-2260. Bij dergelijk verzoek, dat schriftelijk, gedateerd en ondertekend dient te zijn, dient u steeds een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. Iedere persoon beschikt ook over een recht op beroep bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Cookiebeleid

De cookieverklaring heeft tot doel u te informeren over het gebruik van cookies door Welec (of Webe) via zijn website. Deze cookieverklaring moet samen gelezen worden met de privacyverklaring die hier(boven) terug te vinden is.

Wij kunnen deze cookieverklaring occasioneel wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website. Wij zullen elke wijziging die wordt aangebracht aan dit document op onze website publiceren zodat u altijd weet welke informatie wij verwerken.

Wanneer u onze website bekijkt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze informatie door middel van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie.

Wie de website van Welec wil raadplegen, wordt aangeraden om het gebruik van cookies te accepteren, zoniet kunnen wij u geen efficiënt en kwalitatief gebruik van onze website garanderen. U bent echter vrij om de cookies niet te accepteren. U kan het gebruik van de meeste cookies uitschakelen via de instelling van uw internetbrowser.

Onze website gebruikt volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies voor het functioneren van de website waaronder Cookie Agreed (deze cookie geeft aan dat de gebruiker akkoord gaat met de cookies die op de website worden gebruikt), of het invullen van formulieren.
 • Functionele cookies: deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit aan te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.
 • Third Party Analytische cookies (Google Analytics cookies): Deze cookies verzamelen (anonieme) statistische informatie over uw bezoek aan onze website. De langste bewaartermijn is 2 jaar na uw laatste bezoek aan de website. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.
 • Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft staan, is afhankelijk van de vraag of het een 'permanente cookie' is of een 'sessie cookie'. Sessie Cookies blijven slechts op uw apparaat aanwezig tot u stopt met browsen. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat aanwezig tot ze verlopen of tot ze worden verwijderd.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies op onze website en hun bewaartermijn:

SSESS_ 23 dagen
_ga 2 jaar
_gid 1 dag
Cookie-agreed 13 maanden
Cookie-agreed-version 13 maanden
Has-js sessie